سالمندان در کرج ، خانه سالمندان کرج ، سالمند در کرج ، آسایشگاه سالمندان خردمند، مرکز توانبخشی و مراقبت شبانه روزی سالمندان و معلولین در کرج
1395/08/05 11:41

فنون رفتاری در شناخت درمانی افسردگی سالمندان

فـصـل پـنـجـم

فنون رفتاری

دکتر فریبا زرانی

مقدمه

در این فصل ، بر فنون رفتاری در شناخت – رفتار درمانگری تاکید شده است . این آزمایش های رفتاری غالبا به بیماران کمک می کند تا دریابند تغییر امکان پذیر است و این فرصت را فراهم می کند که دگرگونی های لازم در تفکر مفهومی بیماران ایجاد گردد که نهایتا باعث تغییر هر چه بیشتر و در نتیجه پیشرفت در درمان می شود . یادآوری این نکته بسیار مهم است که استفاده از فنون رفتاری نه تنها در شروع درمان ، بلکه در تمام مراحل درمان سودمند است . به عنوان مثال در مواجهه با باورهای بنیادی و طرحواره های ناکارآمد ، کاربرد آزمون های رفتاری مناسب با هر بیمار یک ابزار بسیار قوی و مهم برای چالش با این باورهای ریشه ای نادرست به شمار می روند . در شناخت درمانی ، صحبت و گفتگو به تنهایی کافی نیست ، بلکه در تمام مراحل درمان تاکید روی عمل است . شناخت درمانگران رویکردی مشارکتی و فعال به درمان دارند و بیشتر این فعالیت از طریق ملاحظات رفتاری صورت می گیرد . بر این اساس ، حرف B در CBT جای بسیار مناسبی واقع شده است ، دقیقا در وسط میان آن دو تای دیگر . این فصل نیز بر فنون رفتاری در متن درمان متمرکز است و تاکید عمده آن روی جنبه های عملی و کاربردی این فنون در حین درمان است .

اسایشگاه سالمندان در کمدل رفتاری افسردگی

اسایشگاه سالمندان

مدل رفتاری افسردگی

اهمیت افزایش سطوح فعالیت در سالمندان

شناسایی ارتباط بین خلق و سطوح فعالیت

استفاده از جدول فعالیت برای شناسایی افکار و احساسات

فرم نظارت خلق و خو

فنون حل مسئله فنون رفتاری

آرام سازی عضلانی پیشرونده : مراحل و کاربرد

خلاصه فنون رفتاری در شناخت درمانی افسردگی سالمندانبهترین اسایشگاه سالمندان در کرج

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :