سالمندان در کرج ، خانه سالمندان کرج ، سالمند در کرج ، آسایشگاه سالمندان خردمند، مرکز توانبخشی و مراقبت شبانه روزی سالمندان و معلولین در کرج
1395/06/30 17:13

روان درمانی سالمندان

دراوایل ، هنگامی که با سالمندان کار می کنید ، دچار اضطراب می شوید که آیا دیدگاه های روان شناختی بویژه اگر شرایط فیزیکی وجود داشته باشد ، برای این بیمار مثمر ثمر است یا نه .

هنگامی که از کارافتادگی به عنوان یک عامل پیش بینی نشده مهم ، سالمند را دچار افسردگی می کند ، شیوه روان درمانی با چالش های بسیار زیادی مواجه می شود و در نتیجه احساس عدم مهارت و ناامیدی درخصوص اثربخشی مداخلات و نتایج درمان را به دنبال دارد . در این فصل به بعضی از باورهای نادرست که در کار با سالمندان با آنها مواجه می شویم ، اشاره می شود . بیشتر باورهای نادرست که در طی سال ها شکل گرفته ، در ارتباط با روان درمانی سالمندان است . باورهای نادرست در بخش دوم این فصل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت .

مقدمه
کار کردن با سالمندان
تاثیر رفتار درمانی شناختی بر سالمندان
نتایج مطالعات رفتار درمانی شناختی در افسردگی مزمن
خلاصه نتایج مطالعات و فرا تحلیل ها

روان درمانی و باور های نادرست
خلاصه روان درمانی سالمندان

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :