بی اختیاری مدفوع

  • بی اختیاری در سالمندان بی اختیاری در سالمندان

    دفع ادرار و مدفوع از بدن از وظایف طبیعی بدن هستند. از بچگی یاد گرفته ایم که این مسائل جزء کارهای شخصی می باشد و باید در خلوت انسان و به طور مستقل صورت گیرد.