بی اختیاری ادرار

  • بی اختیاری در سالمندان بی اختیاری در سالمندان

    دفع ادرار و مدفوع از بدن از وظایف طبیعی بدن هستند. از بچگی یاد گرفته ایم که این مسائل جزء کارهای شخصی می باشد و باید در خلوت انسان و به طور مستقل صورت گیرد.

  • بی اختیاری ادراری بی اختیاری ادراری

    بی اختیاری ادراری عبارت از عدم کنترل بر مثانه یا نشت ادرار از مجرای ادراری می باشد. این مشکل ممکن است برای هر کسی پیش آید اما در افراد سالمند بسیار شایع است.