بیش فعالی

  • نقص توجه - بیش فعالی نقص توجه - بیش فعالی

    اختلال نقص توجه – بیش فعالی ، یک شرایط با علائمی مثل بی توجهی، تکانش گری، و بیش فعالی می باشد. علائم همیشه در کودکی آغاز می شود. بالغین با نقص توجه - بیش فعالی ممکن است مشکل در مدیریت زمان، سازماندهی، تعیین اهداف و در داشتن یک شغل داشته باشند.