آلرژی

  • آلرژی آلرژی

    بهار به پرگل شدن می رود ، در عین حال شما در عذاب واقعی هستید. دیگران در جنگ با غذاهای خاص، مواد شیمیایی، و یا ذرات موجود در هوا هستند. چه چیزی باعث این واکنش است؟