الکل

  • بیماری کبد الکلی بیماری کبد الکلی

    بیماری کبد الکلی بیماری است که به دلیل مصرف بیش از اندازه الکل به وجود آمده و باعث آسیب رساندن به کبد می شود.