اچ آی وی

  • ایدز ایدز

    ویروس اچ آی وی (HIV)، عامل ایجاد بیماری ایدز است. این بیماری نوعی نقص ایمنی اکتسابی است که در اثر انتقال ویروس اچ آی وی و پس از طی دوره ی کمون خود که می تواند از 6 ماه تا بیش از 10 سال باشد، ایجاد می شود.