پولیب

  • پولیپ بینی پولیپ بینی

    پولیپ بینی کیسه های ملتهبی است که در مسیر بویایی رشد می کند. این ضایعات سرطانی نیستند. پولیپ های کوچک ممکن است علامتی نداشته باشد.